NOTIS PRIVASI
PAKAT ANSARAPAY SDN BHD


Persetujuan Pendedahan Data Peribadi Anda

1. Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini dirujuk sebagai "Akta 709"), yang mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam urus niaga komersial, kami memberi anda notis seperti berikut (untuk tujuan notis bertulis ini, istilah "data peribadi ” dan “pemprosesan” hendaklah mempunyai erti yang ditetapkan dalam Akta 709):

2. Data peribadi anda sedang diproses oleh atau bagi pihak Pakat Ansarapay Sdn Bhd dan data peribadi anda telah, atau mungkin dikumpul pada masa hadapan, daripada maklumat yang anda berikan kepada kami dalam sebarang bentuk dan mana-mana dokumentasi Pakat Ansarapay Sdn Bhd yang lain. Data peribadi anda juga mungkin diperoleh daripada sumber lain termasuk daripada mana-mana pihak sebagai badan kawal selia, mana-mana agensi kredit, bank-bank anda, majikan anda, penjamin atau pembekal cagaran anda dan sumber lain yang mereka ada akses.

3. Data peribadi yang diproses oleh kami mungkin termasuk nama anda, nombor kad pengenalan, nombor hubungan, alamat, gambar, imej, keterangan dan maklumat lain. Kami ingin menekankan bahawa sebarang kegagalan untuk memberikan data peribadi atau penarikan balik persetujuan anda yang berikutnya untuk menyediakan dan memproses data peribadi anda boleh menyebabkan kami tidak dapat memproses data peribadi anda untuk mana-mana tujuan yang dinyatakan di bawah.

4. Kami sedang memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang mungkin anda berikan kemudian, untuk mana-mana tujuan seperti berikut:

a. untuk sebarang aktiviti yang berkaitan dengan Pakat Ansarapay Sdn Bhd dalam menjalankan fungsinya;

b. untuk memberi anda sebarang bahan dan maklumat pemasaran atau promosi; dan

c. untuk sebarang tujuan lain, secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan mana-mana tujuan di atas dan aktiviti Pakat Ansarapay Sdn Bhd.

5. Data peribadi anda mungkin didedahkan kepada orang ramai, syarikat induk kami, anak syarikat, syarikat berkaitan dan/atau bersekutu, pemegang lesen, bank-bank rakan kongsi, rakan kongsi perniagaan, pengedar dan/atau pembekal perkhidmatan, ejen dan penasihat teknikal. Selanjutnya, data peribadi anda mungkin dipindahkan ke lokasi di luar Malaysia. Kami sentiasa mengambil langkah yang munasabah dan perlu untuk memastikan bahawa data peribadi anda berada dalam keadaan selamat dan digunakan mengikut Notis Privasi ini.

6. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan maklumat tersebut sentiasa dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda, untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau

7. Apabila anda memberikan data peribadi anda atau maklumat tentang orang lain kepada kami, anda mengesahkan bahawa mereka telah melantik anda untuk bertindak bagi mereka, untuk membenarkan pemprosesan data peribadi mereka dan untuk menerima notis perlindungan data bagi pihak mereka.

8. Anda juga bersetuju untuk Pakat Ansarapay Sdn Bhd berkongsi maklumat peribadi anda dengan rakan kongsi perbankan kami dan bersetuju untuk menyertai dan mendaftar dengan program-program bersama rakan kongsi perbankan kami termasuk Program Sekolah Tanpa Tunai yang merupakan program yang membolehkan pelajar, guru dan kakitangan sekolah membuat pembayaran tanpa tunai menggunakan kad debit Visa/Mastercard terutamanya di kafeteria sekolah, dan koperasi/kedai buku.

9. Anda juga bersetuju untuk Pakat Ansarapay Sdn Bhd untuk mendedahkan data peribadi anda dan semua maklumat yang berkaitan, mengikut mana-mana yang perlu dan wajar, kepada rakan-rakan bank kami dan/atau ejennya untuk tujuan pembukaan akaun bank dan permohonan kad debit VISA/Mastercard.

10. Anda juga bersetuju untuk rakan kongsi perbankan kami mendedahkan maklumat akaun dan semua maklumat yang berkaitan, mengikut mana-mana yang perlu dan wajar, kepada rakan kongsi perbankan kami untuk tujuan pengeluaran kad debit/pembayaran biasiswa/pembayaran elaun/pembayaran ke dalam akaun.

11. Kami berhak untuk menukar atau mengemas kini Notis Privasi ini untuk menyelaraskan sebarang perubahan kepada amalan privasi kami. Kami akan memaparkan sebarang pindaan sedemikian dalam notis di laman web kami atau melalui sebarang cara lain yang sesuai. Kami percaya bahawa anda bersetuju dengan syarat di atas dan membenarkan kami memproses maklumat peribadi anda